Forslag kandidater Råde Ungdomsråd!

Valg av nye medlemmer til Råde Ungdomsråd for 2018


Det er igjen tid for å foreta valg av medlemmer til Råde Ungdomsråd.
Medlemmene i ungdomsrådet skal velges for 1 år og velges innen 20. januar 2018. Det velges medlem og varamedlem til rådet.
Første møte i ungdomsrådet er tirsdag 30. januar 2018 kl.16.30 på Rådhuset.
Vedlagt følger delegeringsreglement og alminnelig reglement for folkevalgte organer i
Råde kommune, vedtatt september 2014, 2.6.3 – reglement for ungdomsråd.
Elevrådene ved den enkelte skole organiserer valg av representanter. I lag og foreninger er det styret som organiserer valg blant sine representanter.
Valgresultatene skal være oss i hende innen 20. januar 2018. Send:
Navn, adresse, telefon og e-post til medlemmene/ varamedlemmene til undertegnede..
For ytterligere informasjon, kontakt Nina Søbye på telefon 98240154 eller Lene Utne,
tlf 47450426.