Økomomiplan

Økonomisk prinsipp

Råde IL Fotball har en overordnet økonomistrategi som bygger på at drift og investeringer skal finansieres hovedsakelig gjennom treningsavgift, sponsoravtaler, tilskudd (offentlig og fra overordnede organisasjonsledd), og inntektsbringende tiltak i form av klubbens egne arrangementer, tiltak og aktiviteter.

Råde IL fotball er en undergruppe av Råde IL og vi er økonomisk og juridisk underlagt hovedstyret.

Råde IL har et felles regnskapssystem for alle grupper i idrettslaget. Samarbeidspartner for dette regnskapssystemet er Regnskapssentralen AS i Moss, som også holder oss oppdaterte på gjeldende lover og regler.

Det sittende styret har kollektivt ansvar for økonomien i klubben. Årsmøtet godkjenner regnskapet og overtar dette ansvaret på årsmøtet.

Budsjett

Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Budsjettforslaget skal utarbeides av kasserer og leder og godkjennes av styret i god tid før årsmøtet. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

Regnskap

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått.

Dersom det er en klar direkte sammenheng mellom inntekter og utgifter, skal utgiften kostnadsføres ut ifra sammenstillingsprinsippet, dvs at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Hvis det ikke er sannsynlig at en utgift vil gi en fremtidig inntekt, skal denne utgiften kostnadsføres umiddelbart.

Kasserer skal legge fram regnskapsrapporter hver andre måned eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Økonomistyring og kontanthåndtering

Det er styrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

Styret har økonomistatus på agendaen på alle styremøter. Styret vurderer regnskapsrapport fra kasserer  opp mot budsjettet minimum hver andre måned.

Innkjøpsstopp skal innføres ved budsjettoverskridelser. Oppheving av innkjøpsstopp skal styrebehandles.

Økonomisk mislighold skal politianmeldes.

Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken).

Bruk av bankkonto

Bankkonti disponeres av to personer, styreleder og kasserer.

Alle utbetalinger skal gjøres via bankkonto og godkjennes av leder og kasserer.

Betalingsterminal

Klubben har betalingsterminal som benyttes i kiosken, ved cuper, auksjon, markedsdag og andre salgsfremmende tiltak.

Lagskasse

Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse, lagskassa i klubben skal benyttes. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap.

For utlegg skal originale kvitteringer leveres / sendes til økonomiansvarlig . Bilagene godkjennes og attesteres av økonomiansvarlig. Husk at det tydelig må fremgå hvilket lag det gjelder.

I noen tilfelle kan oppmann  motta forskudd for spesielle/større utlegg. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle med økonomiansvarlig . Forskuddet overføres på nettbank, og oppmann står personlig ansvarlig for det mottatte beløp inntil oppgjør forevises.

Kasserer sender ut rapport over lagsøkonomien kvartalsvis.

Regningsbetaling

Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av leder før levering til kasserer for anvisning og betaling. Refusjoner av kontantutlegg skal også foretas via bank og attesteres av leder. Alle utbetalinger godkjennes av leder og kassere. Spørsmål kan stilles på e-post til kasserer.fotball@raadeil.no.

Lønn

Leder godkjenner lønnsutbetalinger ihht inngåtte avtaler. Slike avtaler kan inngås av sportslig leder innenfor de rammer og budsjett som er gitt av styret og årsmøtet. Avtaler over kr 20 000,- skal godkjennes av styret.  Disse utbetales av kassere. Feriepenger er inkludert dersom ikke annet er avtalt. Skattekort / frikort må innleveres før utbetaling.

Bilgodtgjørelse / reiseregning

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. Slike avtaler kan inngås av sportslig leder innenfor de rammer og budsjett som er gitt av styret og årsmøtet. Avtaler over kr 20 000,- skal godkjennes av styret.  Vi benytter samme satser som de som til enhver tid er gjeldende i statens reiseregulativ. Disse utbetales av kassere.

Dommerutbetalinger

Dommere leverer regning i postkassa i kafeteriaen på klubbhuset eller sender den direkte til klubben. Leder tømmer postkassa gjevnlig og attesterer disse før levering til kasserer for anvisnining og utbetaling. Utbetaling skjer innen 5 virkedager.

Innkreving

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. All innkreving foretas av faktura ansvarlig. Spørsmål kan stilles på e-post til faktura.fotball@raadeil.no.

Oppmann for hvert enkelt lag skal til enhver tid sørge for oppdatert laginfo. Medlemsnett skal oppdateres fortløpende ved nye innmeldinger og utmeldinger.

Medlemsansvarlig sender årlig ut oversikt pr. lag/gruppe til alle oppmenn for ajourføring av medlemmer, i god tid før utsendelse av medlemsfakturaer.

All innkreving purres fortløpende etter faktura forfall.

Egenandeler/ innbetalinger cuper og turneringer:

All økonomisk aktivitet i forbindelse med cuper/turneringer som lag deltar i skal gå gjennom klubbens bankkonto med hensyn til innbetaling av egenandeler, og utbetalinger. Lagleder er ansvarlig å kontakte økonomiansvarlig før planlegging/opplegg iverksettes.

Ingen lag har anledning til å stille i drakter, overtrekksdresser  mv fra andre fabrikanter enn det som er godkjent av styret.

Sponsorinntekter/avtaler

Sponsoransvarlig i klubben inngår sponsoravtaler på vegne av klubben. Lagene kan inngå egne sponsoravtaler, men skal ikke foreta oppsøkende virksomhet overfor sponsorer (med mindre dette er godkjent av styret på forhånd).

«Prisliste» for sponsoravtaler godkjennes av styret før sesongstart, sponsoransvarlig kan foreta små endringer for å tilpasse enkelte sponsorer. Sponsoravtaler over kr 50 000,- skal godkjennes av styret.

Styret skal godkjenne alle sponsoravtaler lagene selv ønsker å inngå og bestemme eventuell fordeling av inntekter. (Hvis klubben kjøper nye drakter, er det ikke rettferdig at alle sponsorinntekter skal gå til lagkassa).

Fakturering til sponsorer eller annonsører utføres av faktureringsansvarlig iht til liste fra sponsoransvarlig. Det skal foreligge signert kontrakt på alle sponsoravtaler over kr 10 000,-.

Dugnadsinntekter

Klubben kan påta seg eksterne dugnader for å tjene penger.

Andre dugnadsinntekter i klubben er inntekter fra cuper vi arrangerer samt kioskdrift.

Inntektene fra disse dugnadene tilfaller klubben i sin helhet, brukes til drift og er ikke øremerket noe.

Når/hvis lag påtar seg dugnad på egen hånd går inntektene uavkortet til laget. Disse dugnadene skal på forhånd skriftelig godkjennes av styret.

Uttak av varer fra «Bua»

Bestilling av lagsutstyr fra Bua gjøres kun etter rekvisisjon fra leder eller sportslig leder.

Balanseføring av eiendeler

Materielltelling (forbruksmateriell, drakter, baller etc) foretas årlig etter endt sesong og danner grunnlag for neste sesongs innkjøp og budsjett.

Varetelling (salgsvarer) foretas 31.12 hvert år og skal inngå i klubbens balanseregnskap.

Revisjon

Klubbens regnskap revideres av revisorer valgt i Råde ILs hovedårsmøte.

Forankring

Økonomiplan og praktiske rutiner er forankret og godkjent i styret.