Organisasjonskart med rollebeskrivelse

Styret

Styret

Styrets oppgaver

 • Mål- og strategiarbeid
 • Visjon- og verdiarbeid
 • Økonomi- og driftskontroll
 • Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller
 • Følge idrettens lover og representere klubben utad
 • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere
 • Sikre at krav og forvaltning av politiattester ivaretas

Leder

 • Være fotballgruppens representant i styret i Råde IL
 • Være fotballgruppens representant og kontakt overfor offentlige organer, Råde Idrettsråd, Østfold fotballkrets (ØFK), Norges Fotballforbund (NFF) og Østfold Idrettskrets (ØIK)
 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene, sende innkalling til styremøtene
 • Har overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben
 • Har ansvaret for den daglige administrative driften av fotballgruppen
 • Har ansvar for innkommende post, eventuelt videresende denne
 • Kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballforbunds utdanningsbrosjyre
 • Kartlegge behov for utdanning/kurs i egen klubb

Økonomiansvarlig

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet
 • Lede økonomiutvalget
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet
 • Følge opp regnskapsfører
 • Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger

Administrasjonsansvarlig

 • Lede administrasjonsutvalget
 • Være styrets sekretær
 • Ansvarlig for protokollføring / referater av styremøter
 • Ansvarlig for at skriv, referater og årsrapporter arkiveres
 • Følge opp og holde kontaktinformasjonen til alle med verv i klubben oppdatert
 • Vedlikehold av stillingsbeskrivelser og aktivitetskalender
 • Lage årsrapporten til årsmøte

Sportsligansvarlig

 • Lede sportslig utvalg
 • Ansvar for utvikling og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt
 • Ansvar for differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering)
 • Ansettelse av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv
 • Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.)
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben

Sponsoransvarlig

 • Lede sponsorutvalget
 • Sikre klubben stabile inntektskilder

Informasjons- og kommunikasjonsansvarlig

 • Klubbens pressekontakt
 • Ansvar for informasjon mot lokalsamfunnet og internt i fotballgruppa mot spillere, foreldre, trenere og oppmenn
 • Ansvarlig for fotballgruppas hjemmeside

 

 

Økonomiutvalget

Økonomiutvalget

Kasserer

 • Har ansvaret for at styret utarbeider budsjettforslag
 • Har ansvaret for å lage årsregnskap
 • Motta og kontrollere alle innkommende regninger, betale de, kontere og arkivere bilag
 • Motta, kontrollere og utbetale dommerpenger ihht gjeldende regler gitt av Østfold fotballkrets, samt kontere og arkivere bilag
 • Holde leder for økonomiutvalget løpende orientert om gruppas likviditets- og budsjettsituasjon
 • Utbetalinger til trenere, lagledere og eventuelt spillere
 • Utbetale penger til avslutning/sosiale tiltak for de ulike lagene
 • Transaksjoner ut fra og inn til lagskassene

Fakturering

 • Fakturering og innkreving av sponsormidler og inntektsbringende dugnader
 • Fakturering og innkreving av deltakeravgift for Champions Cup
 • Fakturering og innkreving av egenandel til Dana Cup
 • Fakturering og innkreving av treningsavgift og medlemsavgift

 

 

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Kvalitetsklubbansvarlig

 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.

Dommerkoordinator

 • Ansvar for å rekruttere og utvikle klubbens klubbdommere
 • Oppfølging og veiledning til nye klubbdommere
 • Østfold fotballkrets sitt dommerutvalg er ansvarlig for oppfølging av dommere som er rekrutteringsdommere eller autoriserte dommere
 • Har sammen med styret hovedansvaret for at fotballgruppa har nok dommere i forhold til antall lag
 • Legge til rette for og tilby dommerkurs (økonomisk).
 • Gjennomføre klubbdommerkurs ved behov
 • Være bindeledd mellom klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag
 • Heve dommerens status i klubben

Banekoordinator

 • Ha full oversikt over klubbens treningstider og kamper
 • Sørge for at disponeringen av banen legges lett tilgjengelig for alle i klubben på hjemmesiden
 • Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenere/ lagledere og banekoordinator
 • Legge til rette for at hele årstrinn kan trene sammen
 • Legge en «treningstidkabal» som legger til rette for hospitering

FIKS- Overgangsansvarlig

 • Påse at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver
 • Påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS
 • Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.
 • Sørge for at overganger til og fra klubben skjer på en ryddig måte
 • Kjenne godt til Overgangsreglementet
 • Gjennomføre overganger til og fra klubben elektronisk i FIKS

Politiattestansvarlig

Fotballgruppas Politiattestansvarlig skal:

 • Sørge for at alle trenere, oppmenn og andre tillitsvalgte blir opplyst om krav til politiattest og kjenner til prosedyren for søknad og innlevering av politiattest
 • Påse at oversikten over trenere, oppmenn og andre tillitsvalgte er oppdatert i medlemsnett
 • I samarbeide med Politiattestansvarlig i Råde IL ha oversikt over status på og eventuell fornying av politiattester. Dato for sist levert politiattest er lagret i medlemsnett

Arrangementer

Liverpool Fotballskole

 • Planlegge, koordinere og fasilitere fotballskole i samarbeide med Liverpool football academy i hht egen veiledning
 • Holde leder for administrasjonsutvalget løpende orientert om framdriften i prosjektet

Champions Cup

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre Champios Cup i hht egen veiledning
 • Holde leder for administrasjonsutvalget løpende orientert om framdriften i prosjektet

Cuper/ Dana Cup Påmelding organisering

 • Godkjenne cup’er og turneringer lagene ønsker å delta på i hht egen instruks
 • Informere om, melde på lag og spillere til Dana Cup i hht egen plan

Foreldrekontakt-koordinator

 • Fordele og administrere dugnader
 • Sette opp kiosklister
 • Organisere salgsoppdrag
 • Arrangere foreldrekontaktsmøter

Foreldrekontakter

 • Sammen med oppmann være kontaktperson mellom lagledelse og foreldre og arrangerer foreldremøter
 • Ha ansvaret for å skaffe folk til de dugnadene laget blir satt opp til
 • Være bindeledd mellom foreldregruppa i laget og styret
 • Delta i foreldrekontaktsmøter

Oppmanns-koordinator

 • Påmelding av lag til seriespill
 • Arrangere oppmannsmøter

Oppmenn

 • Være lagets administrator og kontaktperson mot styret
 • Ha Kampvertansvar (kan delegeres)
 • Være kontaktperson mot andre lag og serieadministrasjonen i ØFK
 • Sammen med foreldrekontakt være kontaktperson mellom lagledelse og foreldre og arrangerer foreldremøter.
 • Delta i oppmannsmøter.

 

 

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Utviklingsansvarlig

 • Overordnet ansvar for at den sportslige utviklingen i fotballgruppa ivaretas

Råde Akademiet

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre Akademitreningene i hht egen veiledning

Rekruttering

 • Ansvar for utvikling og implementering av rekrutteringsplanen – og at denne blir fulgt

Oppstartsansvarlig

 • Planlegge og gjennomføre oppstart for nye årskull ihht fotballgruppas rekrutteringsplan

Ansvarlig jenter

 • Koordinere sportslige aktiviteter for jente-/damelagene
 • Gjennomføre rekrutteringstiltak spesielt rettet mot jenter
 • Representere fotballgruppa i kretsene jentefotballmøter

Spillerutvikler 6-12 år

 • Bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging
 • Bistå ved valg om hospitering
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov

Spillerutvikler 13-19 år

 • Følge opp spillere som er med på by/sone/krets/landslag
 • Bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging
 • Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med treneransvarlig/trenerkoordinator og lagenes trenere
 • Bistå ved valg om hospitering
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov

Keepertrener

 • Planlegge og gjennomføre keepertreninger i hht sportsplan

Treneransvarlig

 • Planlegging av trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres
 • Gjennomføring av trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning
 • Rekruttering av nye trenere
 • Være mentor for trenerkoordinatorene
 • Utarbeide rød tråd, sammen med sportslig leder, aktuelle trenere og fotballstyre (sportsplan)

Trenerkoordinator senior/ungdom

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!

Trenerkoordinator barn

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!

Lagets trener(e)

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av treninger
 • Være spille-/kampleder på hjemme- og bortekamper
 • Delta på lagets ukentlige treninger og treningskamper og obligatoriske kamper i sesong. Disse fordeles på hele trenerapparatet slik at belastning på trenere og trenertetthet på aktivitetene balanseres
 • Bidra med veiledning/coaching av enkeltspillere
 • Bidra til at hospitering fungerer best mulig
 • Bruke Råde ILs sportsplan som veileder for trenergjerningen og bidra til evaluering og utvikling av denne
 • Være positiv til å bidra i relasjon til Råde IL sine sponsorer og samarbeidspartnere
 • Delta på klubbens trenerforum

Sportslig koordinator senior

 • Koordinere sportslige aktiviteter for herre seniorlagene
 • Arrangere A-Kamper

 

 

Sponsorutvalg

Sponsorutvalg

Auksjon

 • Planlegge og gjennomføre auksjon ifbm markedsdagen i Karlshus
 • Skaffe auksjonsgjenstander

Drakt

 • Salg av draktreklame

Skilt

 • Salg, innkjøp og oppsetting av reklameskilt i idrettsparken

Dugnader

 • Skaffe inntektsbringende dugnadsjobber

Salg av utstyr kommersielt

 • Innkjøp av produkter (supporterutstyr etc) for vidresalg