Organisasjonsplan

Årsmøte

Råde IL fotballs øverste myndighet er årsmøtet.

Årsmøtet skal avholdes innen medio februar og senest en uke før Råde ILs årsmøte.

Agenda

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent
 5. Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll
 6. Årsmeldinger
 7. Regnskap
 8. fastsettelse av TA
 9. Budsjett
 10. Innsendte forslag
 11. Valg

Innkomne saker må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal annonseres på gruppas hjemmeside.

 

Organisasjonskart med rollebeskrivelse

Se eget dokument

Lagets organisering

Aktivitetene som drives skal være inkluderende. Det vil si at alle som ønsker det, skal få være med på trening og kamper på lik linje. Man skal tilstrebe at alle får et tilbud og aktiviseres på et nivå som passer dem og som svarer til det de selv ønsker. Dette skal ikke hindre at man også i de yngre årgangene forsøker å etablere en fotballmessig utvikling fra år til år.

Råde IL fotball ønsker mange hjelpere. Da blir det en LITEN jobb for den enkelte.

Et lag bør ha 4-5 medhjelpere, det blir også mer sosialt

Lagets hjelpere bør være:

 • Hovedtrener
 • Hjelpetrener(e)
 • Oppmann (Lagleder)
 • Forelderkontakt

Dommergodtgjørelse

Utstyr

For at det ikke skal være noen forvirring/uklarhet rundt hva Råde IL fotball dekker av utstyr, lister vi det opp her.

 • Matchballer
 • Treningsballer (sommer og vinter)
 • Kjegler og markører
 • Overtrekksvester
 • 1 par strømper pr spiller
 • 1 kampshorts pr spiller
 • 1 kamptrøye pr spiller
 • Keeperhansker ved behov
 • 1 Keepershorts pr keeper
 • Førstehjelpsutstyr (skal være med på alle treninger og kamper)
 • tape, is-poser m.m. ved behov

Medlemskontingent, Treningsavgift

Vi gjør oppmerksom på at spiller ikke er forsikret før Treningsavgift (TA) og Medlemskontingent (MK) er betalt og Råde IL skal ikke benytte spilleren i kamper før dette er i orden.

Medlemskontingent (MK)

Alle medlemmer må betale MK, denne faktureres direkte fra Råde IL (ikke fotball-gruppa). Medlemskontingenten i Råde IL fastsettes av årsmøtet og er pt kr 175,- for barn og kr 350,- for voksne (fom det året medlemmet fyller 18 år).

Treningsavgift (TA)

Det er ingen søskenmoderasjon på TA.

TA fastsettes av fotballgruppas årsmøte og er pt:

Lag Alder TA
Senior C Kr 1 750,-
Gutt/Jente, Junior, Senior 15 år -> Kr 2 950,-
Smågutt/Småjente 13 – 14 år Kr 2 600,-
Lillegutt/Lillejente 11 – 12 år Kr 2 000,-
Mini 7 – 10 år Kr 1 550,-

 

Dugnad

Dugnad er et viktig virkemiddel i fotballgruppa i Råde IL for å holde egenbetalingen for medlemmene på et lavt nivå. Styret kan pålegge hvert enkelt medlem eller de foresatte å delta på inntil fire regulære dugnader per år. Dugnader kan være kiosksalg, loddsalg, arbeidsoppgaver knyttet til knyttet til klubbens virksomhet eller oppgaver som klubbens styre har avtalt med andre aktører mot betaling. For at fordeling av dugnad skal skje likt fra lag til lag, gjelder følgende regler:

 1. Det er medlemmet eller dets foresatte som plikter å møte ved oppsatt dugnad.
 2. Hvis medlemmet er oppsatt på en dugnadsvakt som ikke passer, må medlemmet selv bytte vakt.
 3. Hvert enkelt lag fordeler sin tildelte dugnad på medlemmene internt i laget, dette gjøres som regel av lagets oppmann eller foreldrekontakt.
 4. Alle medlemmer er pliktig til å delta på dugnad, som hovedregel er lagets hovedtrener og oppmann unntatt dugnad, da gjennomføring av trening og kamper utgjør deres dugnadsinnsats.
 5. Medlemmer av styret er unntatt regulær dugnadsinnsats.
 6. Medlemmet må minimum være 15 år for å kunne utføre dugnaden selv, med unntak av loddsalg eller enkle salgsoppgaver. Dugnad for medlemmer yngre enn 15 år utføres av foresatte.
 7. Hvis medlemmet eller foresatte unnlater å møte til oppsatt dugnad kan klubbens styre pålegge medlemmet å dekke tapet på uteblivelsen. Satsene vedtas i fotballstyret.
 8. Medlemmene eller foreldregruppa på det enkelte lag kan avtale dugnad, der inntektene går til laget. En slik dugnad forutsetter at laget på forhånd har innhentet tillatelse fra styret, for å unngå at mange lag eller idrettsgrener bedriver samme dugnadsaktivitet.

 

Økonomisk godtgjørelse

Årlig godtgjørelse til trenere/oppmenn er satt til kr 1000,- (inkl medlemskontingent).

Det kan skrives egne avtaler med enkelte trenere og oppmenn om andre godtgjørelser.

Hvert lag får utbetalt kr.100,- pr. betalte spiller til sosiale tiltak/sesongavslutning. Pengene overføres til lagskassa.

Andre utgifter dekkes bare mot kvittering og etter avtale med kasserer/sportslig leder.

Årsmelding

Årsmelding skal leveres umiddelbart etter sesongslutt og senest innen 30.november. Årsmeldingen skal inneholde en kort oversikt over lagets økonomi og en kort beretning om sportslig og sosiale hendelser gjennom sesongen.